Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van fannyvanderhorst.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door De Lichtkracht Academie. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Inschrijvingen

Inschrijvingen voor een event of reis zijn pas geldig wanneer de klant de betaling heeft voldaan, individuele afspraken zijn hierop een uitzondering, mits er een bevestiging is afgegeven door de Lichtkracht Academie. Na betaling ontvangt de klant direct een bevestiging van de aankoop.

Afspraken annuleren

Afzeggen van een afspraak kan kosteloos tot 18 uur van tevoren. Tussen 18 en 12 uur van tevoren krijgt u de helft van de gemaakte kosten terug. Na 12 uur geldt het gebruikelijke tarief, tenzij anders overeen gekomen wordt.

Restitutie

Op e-books, e-courses, boeken en inzichtkaarten wordt geen geld teruggegeven na aankoop. Bij ontevredenheid mogen kristallen schedels in de originele verpakking binnen 8 dagen na ontvangst retour worden gestuurd. Kondig een retour altijd aan in de email, zodat een retourlabel kan worden toegezonden. Gebruik t.a.t. dit retourlabel.

Duur en beëindiging

Elke e-course is een jaar geldig vanaf de aankoopdatum. Na verloop van het lidmaatschap wordt tegen betaling een mogelijkheid tot verlenging aangeboden. De Lichtkracht Academie kan een overeenkomst met de cursist direct beëindigen wanneer de cursist zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met de Lichtkracht Academie gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden. De Lichtkracht Academie kan de overeenkomst met de cursist te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende algemene voorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Lichtkracht Academie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Lichtkracht Academie. Cursusmateriaal is alleen bedoeld voor cursisten die zich hebben ingeschreven. Inloggegevens mogen niet met derden worden gedeeld.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Lichtkracht Academie te mogen claimen of te veronderstellen.

De Lichtkracht Academie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op fannyvanderhorst.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Lichtkracht Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Overmacht

De Lichtkracht academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer als gevolg van overmacht niet aan verplichtingen voldaan kan worden.
De Lichtkracht Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van de Lichtkracht Academie niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Lichtkracht Academie alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de cliënt en de Lichtkracht Academie geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

4Levering en levertijd

De Lichtkracht Academie gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van de inloggegevens. Standaard is dit direct na ontvangst van de bestelling. De looptijd van een cursus start na het door de Lichtkracht Academie verstrekken van de inloggegevens. In het geval van verzending van kristallen schedels, streeft de Lichtkracht academie naar een zo spoedig mogelijke verzending, tot maximaal 5 werkdagen na bestelling. In uitzonderingsgevallen wordt u daarvan direct op de hoogte gesteld. Bestellingen worden verzekerd verzonden met track&tracecode.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van fannyvanderhorst.nl op deze pagina.